Onze visie

Engels als voertaal

Bij de verwerving van een vreemde taal is tijd een belangrijke factor. Hoe langer en intensiever  kinderen in contact komen met de doeltaal, hoe makkelijker ze die gaan gebruiken. Wanneer de doeltaal ook de voertaal  van de les is,  zal het taalonderwijs op z’n effectiefst zijn.

differentiatie

Aangezien sommige leerlingen zich de taal sneller eigen zullen maken moet er ruimte zijn voor differentiatie tijdens de instructie en in de lesstof. In de lessen moet ruimte zijn voor verlengde instructie Tijdens zelfstandige- en samenwerkingsopdrachten moeten leerlingen zich veilig voelen en op een niveau werken die bij ze past.  

Interactieve spel-en werkvormen

Hoe meer interactie er is tussen de leerlingen, des te meer er gesproken zal worden in de doeltaal. Na het klassikale aanbod van een taalonderdeel is het van belang dat leerlingen de taal gaan gebruiken in interactieve spel-en werkvormen. 

Engels in combinatie met andere vakken

Contextrijke lessen die  de focus leggen op betekenisvolle onderwerpen zullen de motivatie van de leerlingen hoog houden.  Deze aanpak, ook wel bekend als de CLIL aanpak, beslaat zowel de leerlijnen Engels als die van andere vakken, zoals oriëntatie en muziek.  

Duidelijk omkaderde leerlijnen

Bij het integreren van het vak Engels met andere vakken,  is het van belang dat de Engelse doelen  duidelijk omkaderd zijn. In ons lesmateriaal vindt u lessen die zowel de oriëntatiedoelen als de Engelse doelen centraal zetten.